Jaarvergadering 28 juni

Dit jaar kan het weer, een jaarvergadering in clubhuis Poelzicht: Maandag 28 juni 2021, aanvang 20:00 uur.
Eindelijk de kans voor leden en bestuur om elkaar weer eens in levenden lijve te ontmoeten. Het voelt bijna als een feestje.
Rekening houdend met de Corona-beperkingen, kunnen maximaal 30 leden aanwezig zijn. Ook zullen we de deelnemers moeten “onderwerpen” aan de gezondheidscheck en registratie.

AGENDA:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag jaarvergadering dd. 29-06-2020.
4. Jaarverslag 2020/2021.
5. Jaarrekening 2020/2021.
6. Verslag kascommissie en décharge bestuur.
7. Bestuursverkiezing. Wim van der Klauw (voorzitter) en Jan Bolt (secretaris) zijn volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Voorgesteld wordt om Cees Jellema te benoemen tot lid van het bestuur.
8. Samenstelling commissies.
9. Gedragscode, vertrouwenspersoon en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
10. Seizoen 2021/2022: activiteiten en plannen.
11. Vaststelling contributies en begroting 2021/2022.
12. De Poelster in de toekomst: presentatie en discussie over onze beleidsplannen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Het verslag van de jaarvergadering dd. 29-06-2020 en het jaarverslag zullen een week voor de vergadering worden gepubliceerd op www.poelster.nl .
De jaarrekening en begroting kunnen via pmeester@poelster.nl door leden worden opgevraagd, maar worden ook tijdens de vergadering uitgedeeld.