Uitnodiging en agenda Jaarvergadering 27 juni

Aan: De leden van de ASV De Poelster

UITNODIGING EN AGENDA JAARVERGADERING
MAANDAG 27 JUNI 2022

Aanvang 20:00 uur in het Clubhuis

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Verslag jaarvergadering dd. 28-06-2021.
 4. Algemeen jaarverslag 2021/2022.
 5. Financieel verslag en jaarrekening 2021/2022.
 6. Verslag kascommissie en décharge bestuur.
 7. Benoeming kascommissie 2022/2023.
 8. Bestuursverkiezing. Petra Simons (JTC) is volgens het aangepaste rooster aftredend en zij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
 9. Samenstelling commissies.
 10. Uitvoering gedragscode, vertrouwenspersoon en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 11. Seizoen 2022/2023: activiteiten en plannen.
 12. Vaststelling contributies en begroting 2022/2023.
 13. De Poelster in de toekomst: presentatie en discussie over onze beleidsplannen.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Wij hopen op jullie aanwezigheid op maandag de 27e.

Het verslag van de jaarvergadering dd. 28-06-2021 en het jaarverslag 2021-2022 zijn te vinden via bovenstaande links.
De jaarrekening en begroting kunnen via pmeester@poelster.nl door leden worden opgevraagd, maar worden ook tijdens de vergadering uitgedeeld.

Namens het bestuur,
Jan Bolt, secr.
poelsec@poelster.nl