ALV 2024 – nieuwe starttijd: 20:45

Amstelveen, 26 mei 2024

Aan: De leden van de ASV De Poelster

UITNODIGING EN AGENDA JAARVERGADERING
MAANDAG 10 JUNI 2024

Aanvang 20:45 uur in het Clubhuis, inloop vanaf 20:30

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vasstelling verslag jaarvergadering dd. 26-06-2023.
 4. Algemeen jaarverslag 2023/2024.
 5. Financieel verslag en jaarrekening 2023/2024.
 6. Verslag kascommissie en décharge bestuur.
 7. Benoeming kascommissie 2024/2025.
 8. Bestuursverkiezing.
  Cees Jellema (lid) is in de loop van het seizoen tussentijds afgetreden.
  Jan Bolt (secretaris) is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar.
  Het bestuur heeft nog geen kandidaten voor deze vacatures gevonden.
  Kandidaten kunnen conform de geldende statutaire bepalingen worden ingediend via poelsec@poelster.nl.
 9. Samenstelling commissies.
  Sandra van Bijlert-Burgerhout treedt terug als lid van de Jeugd- en Technische Commissie.
 10. Seizoen 2024/2025: activiteiten en plannen.
 11. Voorstel voor verhoging van de contributies en vaststelling van de begroting 2023/2024.
 12. De Poelster in de toekomst: presentatie en discussie over onze beleidsplannen.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Wij hopen op jullie aanwezigheid bij deze belangrijke vergadering op maandag de 10e.

Het verslag van de jaarvergadering dd. 26-06-2023 en het jaarverslag 2023-2024 zullen uiterlijk een week vóór de vergadering worden gepubliceerd op www.poelster.nl.
De jaarrekening en begroting kunnen via pmeester@poelster.nl door leden worden opgevraagd, maar worden ook tijdens de vergadering uitgedeeld.

Namens het bestuur,
Jan Bolt, secr.
poelsec@poelster.nl